Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.
Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach (Ustawa z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25)

Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sadowych, a w szczególności:funkcjonariuszem publicznym - - wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.):

 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego;
 • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Właściwość

Obszar właściwości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej pokrywa się z właściwością Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej i obejmuje :

 • miasto- gmina Ostrów Mazowiecka
 • gminy: Andrzejewo, Brok, Boguty-Pianki, Małkinia Górna, Nur, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości;
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.